logo

FORMULARZ REJESTRACJI (DLA UCZESTNIKÓW)

 1. Uczestnictwo w 10. Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.
 2. Każdy zarejestrowany uczestnik wydarzenia otrzyma imienny identyfikator. Warunkiem wstępu na wydarzenie jest okazanie identyfikatora.
 3. Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji będą mogli odebrać identyfikatory przy stanowisku recepcyjnym: 16.10.2019 od godz. 9.00 oraz 17.10.2018 od godz. 09.30.
 4. Imienny identyfikator upoważnia do wejścia na wszystkie wydarzenia podczas 10. Forum Rozwoju Mazowsza z wyłączeniem stref zamkniętych np. Strefy Mediów.
 5. Organizator nie wydaje duplikatów identyfikatorów.
 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, że:
  1. administratorem przesłanych danych osobowych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażanie Programów Unijnych (MJWPU) z siedzibą w Warszawie (03-301) ul. Jagiellońska 74;
  2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD): iod@mazowia.eu;
  3. dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestników 10. Forum Rozwoju Mazowsza, w celu obsługi aktywności podczas Wydarzenia, przesyłania  materiałów informacyjnych oraz w celach kontrolnych do czasu zakończenia realizacji RPO WM 2014- 2020, a później do celu archiwizacji przez okres co najmniej 10 lat;
  4. dane osobowe są przetwarzane również dla celów ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  5. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, natomiast mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem;
  6. dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. macie Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. zebrane dane osobowe nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
  9. podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia udział w Wydarzeniu.
logo

Forum współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego